Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 39a/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Usługę cateringową-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert”Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 27/2020/Or. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i zamieszczenie przez Wykonawcę w miesięczniku ” Gazeta Aleksandrowska” oraz na stronie internetowej informacji dot. działań Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 26/2020/In. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy dróg w Gminie Aleksandrów Kujawski polegająca na budowie ścieżki rowerowej Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Aneks 25/2020/AL do umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn” Expressway – promocja terenów inwestycyjnych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 24/2020/ZP. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24 położonej w obrębie Sędzin, gmina Zakrzewo z gruntami przyległymi tj. działkami nr 111,25/3, 19/1, 23/13 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 23/2020/In. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług kominiarskich w 35 budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 22/2020/GOPS Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 21/2020/In. Przedmiotem umowy jest: Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami w budynkach komunalnych. Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Uchwała Nr XX/153/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Uchwałą Nr XX/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Protokół Nr XIX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu13 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/151/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/149/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawienia, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/148/20 w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 450/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły