Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka odbytego w dniu 10.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Odolion odbytego w dniu 30.07.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka odbytego w dniu 02.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 09.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 51/2020/PL zawarta w dniu 29.05.2020 r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Opoki, Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 50/2020/ZP zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zadania pn.” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Umowa Nr 49/2020/ZP zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. „Dowóz i odwóz uczestników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora w miejscowości Zduny.” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski na rok 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Umowa Nr 48/2020/DDP z dnia 11 maja 2020 r. Remont DDP w Słomkowie polegający na wymianie drzwi zewnętrznych wraz z obróbką. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 47/2020/Fin z dnia 15 maja 2020 r. Wykonanie dzieła w zakresie prac polegających na opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla projektu pn.”OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 46/2020/ZP z dnia 20 maja 2020 r. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE- pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 45/2020/ZP z dnia 16 marca 2020 r. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 44/2020/ZP z dnia 20 maja 2020 r. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandró Kujawski w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 43/2020/Fin z dnia 18 maja 2020 r. Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012″ w Przybranowie. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 42/2020/Fin z dnia 18 maja 2020 r. Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012″ w Przybranowie. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 41/2020/In z dnia 31.03.2020 r. Przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne. Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Aneks Nr 40/2020/PL do umowy nr 14/WA/12/2019 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie gruntów na których posadowione są obiekty związane z prowadzeniem przez biorącego w użyczenie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 39/2020 SOiPS z dnia 30 marca 2020 r. Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 38/2020/SOiPS z dnia 30 marca 2020 r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 37/2020/In z dnia 18 lutego 2020 r. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi gminnej ul. Liliowej w m. Rożno – Parcele Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 36/2020/PL z dnia 4 maja 2020 r. Umowa o dotację z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na świadczenie usług w sprawie realizacji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 35/2020/In z dnia 30 marca 2020 r. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych na drogach gminnych Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 34/2020/ZP z dnia 26 marca 2020 r. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zabudowy i budowy oświetlenia drogowego w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 33/2020/In z dnia 16 marca 2020 r. Naprawa wskazanych nawierzchni dróg gruntowych, nawierzchni dróg z kamienia lub gruzu, przeciętej szerokości od 4m do 6m będących w zarządzie Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 32/2020/ZP z dnia 2 marca 2020 r. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla 17 dróg gminnych, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 31/2020/SOiPS z dnia 2 stycznia 2020 r. Umowa licencyjna na rok 2020. Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu alimentacyjnego. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Umowa Nr 30/2020/ZP z dnia 5 marca 2020 r. na dostawę kruszywa twardego-granit, bazalt, melafir frakcji 0-31,5 mm PN-EN 13242 w szacunkowej ilości około 1000 ton Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Aneks 29/2020/Fin do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ” Startegia Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 -2040″ Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Aneks do polisy ubezpieczeniowej Szczegóły