Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 10/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2020r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2020r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr XXI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr XX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 8 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 1 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwałą Nr XXI/160/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” -Konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 39a/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Usługę cateringową-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert”Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły