Typ Data Tytuł
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 27/2020/Or. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i zamieszczenie przez Wykonawcę w miesięczniku ” Gazeta Aleksandrowska” oraz na stronie internetowej informacji dot. działań Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 26/2020/In. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy dróg w Gminie Aleksandrów Kujawski polegająca na budowie ścieżki rowerowej Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Aneks 25/2020/AL do umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn” Expressway – promocja terenów inwestycyjnych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 24/2020/ZP. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24 położonej w obrębie Sędzin, gmina Zakrzewo z gruntami przyległymi tj. działkami nr 111,25/3, 19/1, 23/13 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 23/2020/In. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług kominiarskich w 35 budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 22/2020/GOPS Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 21/2020/In. Przedmiotem umowy jest: Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami w budynkach komunalnych. Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Uchwała Nr XX/153/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Uchwałą Nr XX/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Protokół Nr XIX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu13 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/151/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/149/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawienia, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/148/20 w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 450/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2020 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/145/20 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/144/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/143/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 Zarządzenie Nr 18B/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert ” Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły