Baza organizacji

W prowadzonej przez Starostę Aleksandrowskiego Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Innych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej zarejestrowane są następujące stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej   w Służewie
– zakres działalności: celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, sportu, turystyki, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej  i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; promowanie i organizowanie wypoczynku dzieci młodzieży i dorosłych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; realizacja funkcji terapeutycznej, korekcyjnej  i rehabilitacyjnej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych; współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, z podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży; tworzenie warunków do osiągania sukcesów sportowych w celu wyrównywania szans rozwojowych   i edukacyjnych dzieci i młodzieży; eliminowanie przez sport barier statusowych, agresji i patologii wśród uczniów; wdrażanie nawyków zdrowego stylu żucia w oparciu o sport i rekreację; propagowanie otwartej postawy obywatelskiej wobec szeroko pojętej kultury fizycznej; zapewnienie uczestnikom zajęć bezpiecznego  i wszechstronnego rozwoju; współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu.

– skład Zarządu: Łukasz Rataj – Prezes, Zbigniew Jakubczak – Wiceprezes, Mirosława Sawicka-Stolarska – Członek Zarządu, Lidia Rataj – Sekretarz, Hanna Sawicka-Danielewska – Członek Zarządu
– siedziba: ul. Toruńska 8, 87-710 Służewo
– obszar działania: Rzeczpospolita Polska
– nr w rejestrze: 16

2. Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach
– zakres działalności: celem działalności Klubu jest popularyzacja zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na młodzież we współpracy z funkcjonującymi na terenie Powiatu Aleksandrowskiego podmiotami realizującymi w/w zadania.

– skład Zarządu: Janusz Rusocki – Prezes, Grzegorz Czerwiński – Wiceprezes, Tadeusz Kozłowski – Wiceprezes, Krystian Linek – Członek Zarządu, Michał Łuczyński – Członek Zarządu, Piotr Krzyżanowski – Członek Zarządu, Zbigniew Bednarski – Członek Zarząd.
– siedziba: ul. Szkolna 1A, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski
– obszar działania: Rzeczpospolita Polska
– nr w rejestrze: 29

3. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk Wołuszewo” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wołuszewie
– zakres działalności: celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; integracje środowiska lokalnego do czynnego uprawiania sportu, szczególnie rozwijania umiejętności ruchowych w mini piłce siatkowej oraz unihokeju.

– skład Zarządu: Jerzy Smykowski – Prezes, Krzysztof Marulski – Sekretarz, Dorota Grefkiewicz – Członek Zarządu, Iwona Bonowicz – Członek Zarządu, Jerzy Dąbrowski – Członek Zarządu.
– siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa, Wołuszewo  79, 87-720 Ciechocinek
– obszar działania: Gmina Aleksandrów Kujawski
– nr w rejestrze: 32

4. Uczniowski Klub Sportowy „Wietnamskie Sztuki Walki”
– zakres działalności: organizacja i współzawodnictwo sportowe w Ju-Jitsu a także podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Ju-Jitsu; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i członków Klubu;
angażowanie wszystkich uczniów i członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; organizacja działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; propagowanie wiedzy związanej ze sztukami i sportami walki wraz z ich nauczaniem; rozwijanie działalności prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; upowszechnianie rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej; organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych na terenie Polski oraz poza jej granicami; rozwijanie działalności prowadzącej do doskonalenia postaw etycznych i moralnych osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Klub; rozwój i propagowanie rekreacji i turystyki kwalifikowanej; wsparcie osób niedostosowanych społecznie, osób w podeszłym wieku oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
postęp w integracji i aktywizacji społeczności lokalnej; rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego; rozwój działalności wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców za pomocą sportu i rekreacji; propagowanie medycyny wschodniej oraz nauczanie metod relaksacyjnych.

– skład Zarządu: Marcin Świątkowski – Prezes, Donald Smokowski – Wiceprezes, Przemysław Spychalski – Skarbnik
– siedziba: ul. Brzeska 68, 87-710 Służewo
– obszar działania: Rzeczpospolita Polska, kraje Unii Europejskiej, pozostałe części świata
– nr w rejestrze: 44

Ponadto w prowadzonej przez Starostę Aleksandrowskiego ewidencji stowarzyszeń zwykłych zarejestrowane są następujące stowarzyszenia zwykłe, mające siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

1 Stowarzyszenie Ekologiczne „Silentium”
– zakres działalności: działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego gmin Województwa Kujawski-Pomorskiego oraz Pomorskiego
– przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Karolina Domagała, ul. Okrężna 39, Odolion,
87-700 Aleksandrów Kujawski
– obszar działania: Rzeczpospolita Polska
– nr w rejestrze: 11

2. Stowarzyszenie Stawskie Forum Rozwoju
– zakres działalności: celem stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; promowanie gminy Stawki i jej mieszkańców; promowanie Kujaw i jego mieszkańców; czynny współudział w tworzeniu zasad polityki rozwoju regionalnego; wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego; integrowanie środowisk opiniotwórczych gminy Stawki i Kujaw; kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych środowiska lokalnego; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności; promowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
– przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Katarzyna Biniak, ul. Okrężna 12, Stawki,
87-700 Aleksandrów Kujawski
– obszar działania: –
– nr w rejestrze: 6

3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Odolionu
– zakres działalności: cele stowarzyszenia: wspieranie rozwoju wsi Odolion i okolic  w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury; aktywizacja społeczeństwa lokalnego  w zakresie wszelkiego rodzaju działalności publicznej; wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zwiększenia i poprawy poziomu kultury społeczeństwa, jakości życia oraz bezpieczeństwa publicznego, a także wpływanie na odpowiednie kształtowanie zasad współżycia społecznego; udzielanie wszechstronnej pomocy działaczom z terenu Odolionu i okolicy; kształtowanie i rozwijanie samorządności.
– przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Prezes Zarządu: Ireneusz Kamiński
– siedziba: ul. Okrężna 44, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
– obszar działania: Rzeczpospolita Polska
– nr w rejestrze: 2

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane są następujące stowarzyszenia, mające siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski
  nr KRS: 0000191670
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Sąsiadujących ze Składowiskiem Odpadów
  w Miejscowości Służewo-Pole Stowarzyszenie „EKO” – nr KRS: 0000078211
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski „Stawki Młodym” – nr KRS: 0000219115
 • Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Aleksandrów Kujawski
  nr KRS: 0000084573
 • Ośrodek Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku – nr KRS: 0000119096
 • Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Nieuczciwych Pracodawców
  nr KRS: 0000258770
 • Toruńskie Stowarzyszenie Dogotarapii „Pieś” – nr KRS: 0000261972
 • Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie
  nr KRS: 0000276944
 • Towarzystwo Przyjaciół Niziny Ciechocińskiej – nr KRS: 0000278634
 • Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego – nr KRS: 0000398835
 • Stowarzyszenie Abstynenckie „Bezpieczna Przystań” – nr KRS: 0000421271
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” – nr KRS: 0000423998
 • Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi” – nr KRS: 0000443396
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowąsie – nr KRS: 0000062433
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Opoczkach – nr KRS: 0000068225
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Słomkowie  – nr KRS: 0000068467
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wołuszewie – nr KRS: 0000086261
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Odolionie – nr KRS: 0000354525
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Służewie – nr KRS: 0000392536

Szczegółowe informacje na temat w/w stowarzyszeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyszukiwarce podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Fundacje zarejestrowane na terenie gminy:

Fundacja SERCE DLA DZIECKA
adres: Grabie 34, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel./fax: +48 54 282 12 70
e-mail: sercedladziecka[at]interia[dot]eu
strona: www.fundacjasercedladziecka.pl
Prezes Fundacji: Siostra Iwona Kaczmarek
KRS: 0000219842 (status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego)

Fundacje działające na terenie gminy:

Fundacja im. Brata Alberta Organizacja Pożytku Publicznego WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „Karczemka”
adres: Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 95, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel./fax: +48 56 622 90 32, tel. +48 56 622 94 33
e-mail: wtzkarczemka[at]wp[dot]pl
strona: www.karczemka.org.pl
Kierownik: Agnieszka Urbańska
KRS: 0000028246 (status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>