Plany zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2021 r. znak PL.6722.11.1.2021.MJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kuajwski Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski- usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Protokół z dnia 14.07.2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.62.2020.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.05.2020 r. znak PL.6733.12.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 r. znak: PL.6722.1.1.2020.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE w pasie dróg gminnych ul. Polnej, ul. Przesmyk, ul. Wiśniowej, ul. Kochanowskiego na działkach nr 295/2 nr 307, nr 313 karta mapy 42, działce nr 139 kara mapy 41, działce nr 188 karta mapy 31 działce nr 24 karta mapy 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działce nr 136/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.03.2019 r. znak PL.6722.11.34.2017.MZ o przyjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Protokół z dnia 16.10.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie znak Pl.6722.11.31.2017.MZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Protokół z dnia 12.06.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Obwieszczenie z dnia 23.05.2018 r. znak Pl.6720.1.1.2018.MZ o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XLII/354/18/ z dnia 30.04.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujaski Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Protokół z dnia 20.02.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 06.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projketu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.4.24.2016.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 06.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.11.23.2017.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Ogłoszenie p podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XXX/239/17 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zaminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 8.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.10.15.2016.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6727.4.4.2016.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły