Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/186/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 276/2 w obrębie ewidencyjnym Podgaj stanowiącego własność Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/185/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/184/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/183/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/182/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2040 Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/178/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/177/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szklonym 2020/2021. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Ośnie 54 A na działce nr 173/1 stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla pomieszczeń znajdujących się w budynkach należących do Gminy Aleksandrów Kujawski na czas oznaczony 10 lat. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwałą Nr XXI/160/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły