Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/294/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/293/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy i Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/292/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/291/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 27.08.2021 Uchwała Nr XXXV/288/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 25/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2021 Uchwała Nr XXXV/287/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.08.2021 Uchwała Nr XXXIV/286/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.08.2021 Uchwała Nr XXXIV/285/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/284//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/283//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2025. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/282//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/281//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/280//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/279//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/278//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/277/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/276/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie obszarów lokalizacji udokumentowanych złóż kopalin oraz terenów i obszarów górniczych Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/275/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 07.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/272/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/271/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie budowy dwóch biogazowni rolniczych o mocy każda do 499kW mających na celu wytworzenie biogazu i wykorzystanie go w procesie produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej na działce nr 170/1 obręb Przybranowo oraz na działkach nr 111/1 i 111/2 obręb Opoki Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/270/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działce nr 799 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski o kolejną kwaterę składową. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/269/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/267/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2021 Uchwała Nr XXXII/266/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły