Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/133/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.03.2016 Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno – Parcele Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawki Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki – Ośno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km 0+000 do km 0+571,95 i km 0+672,65 do km 0+747,65 dł. 646,95″ dla operacji typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji zadań w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budowa autostrady A1 w latach 2011 – 2015″ ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/105/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły