Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r.otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę Transportową świadczoną dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn:” Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: na ” Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: na ” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz nadania jej regulaminu. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz.U.z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021″ Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę Transportową świadczoną dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowiska nie urzędnicze w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski i w jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 49 m2 – Ośno Drugie 28A położonego na działce nr 43/14 w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.03.2021 Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 92/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2021r. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie i Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski’ Szczegóły
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę Transportową świadczoną w ramach projektu pn.: ” Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 17 uczestników projektu pn. „Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” realizowanego w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia majątku ruchomego oraz nieruchomości nabytych zgodnie z Postanowieniem Sadu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny sygn.I Ns 260/18 z dnia 11 marca 2020 r. o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Leleniu położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo pod adresem Broniszewo 5( działka o nr ewidencyjnym 87/3) Szczegóły
Akty prawne 22.02.2021 Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących projektu :”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 r.” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2021 Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ” Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap” Szczegóły