Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko)

UWAGA!

W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. wypłacono pierwsze świadczenia wychowawcze dla części wnioskodawców zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. Ww.osoby otrzymały przed wypłatą decyzje przyznające świadczenia 500+. Osoby, które odebrały świadczenia wychowawcze w banku w dniu 27 kwietnia 2016 r., kolejną wypłatę otrzymają zgodnie z harmonogramem wypłat tj. 25 maja 2016 r. Natomiast 13 MAJA 2016 r. – to dodatkowa wypłata świadczeń wychowawczych dla kolejnych osób zgodnie z kolejnością rozpatrywanych wniosków. Tego dnia wypłaty otrzymają osoby, które przed tą datą otrzymają decyzje wraz z terminarzem wypłat (świadczenia 500+ za miesiąc kwiecień 2016 r.).

TERMINARZ WYPŁAT 2016/2017

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż wypłaty świadczeń wychowawczych w pierwszym okresie tj.  2016/2017 odbywać się będą w następujących terminach:

Miesiąc Wypłaty   Bank (odbiór osobisty z listy wypłat) Konto (przelew na numer konta podany we wniosku)
KWIECIEŃ 2016 27.04.2016 28-29.04.2016
MAJ 2016 13.05.2016 i 25.05.2016 1-31.05.2016 (sukcesywnie)
CZERWIEC 2016 27.06.2016 29-30.06.2016
LIPIEC 2016 26.07.2016 25-26.07.2016
SIERPIEŃ 2016 26.08.2016 24-25.08.2016
WRZESIEŃ 2016 26.09.2016 28-29.09.2016
PAŹDZIERNIK 2016 26.10.2016 27-28.10.2016
LISTOPAD 2016 25.11.2016 23-24.11.2016
GRUDZIEŃ 2016 19.11.2016 14-15.12.2016
STYCZEŃ 2017 26.01. 2017 24-25.01.2017
LUTY 2017 23.02. 2017 22-23.02.2017
MARZEC 2017 27.03. 2017 22-23.03.2017
KWIECIEŃ 2017 25.04. 2017 24-25.04.2017
MAJ 2017 26.05.2017 24-25.05.2017
CZERWIEC 2017 26.06.2017 22-23.06.2017
LIPIEC 2017 26.07.2017 25-26.07.2017
SIERPIEŃ 2017 25.08.2017 24-25.08.2017
WRZESIEŃ 2017 26.09.2017 25-26.09.2017
W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEGO PRZESYŁANIA ŚRODKÓW FINANOWYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU. WYPŁATA W BANKU ODBYWA SIĘ W DNI WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU! Wypłaty świadczeń odbywają się w niżej wymienionych oddziałach kujawskiego banku spółdzielczego. KBS Aleksandrów Kujawski – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Białe Błota, Konradowo, Łazieniec, Nowa Wieś, Odolion, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Otłoczyn, Plebanka, Rudunki, Słomkowo, Stare Rożno, Stawki, Zgoda, Rożno-Parcele, Stara Wieś. PK Służewo – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Broniszewo, Chrusty, Goszczewo, Grabie, Opoczki, Opoki, Pinino, Poczałkowo, Poczałkowo-Kolonia, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Służewo, Służewo-Pole, Wilkostowo, Wólka, Zduny. PK Ciechocinek – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Kuczek, Słońsk Dolny, Wołuszewo, Wygoda, Nowy Ciechocinek.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r., a kończy się dnia 30 września 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., zastosowanie mają podstawowe przepisy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w powyższym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje w formie decyzji administracyjnej.

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia do 3 miesięcy w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., do 2 miesięcy w przypadku złożenia wniosku na kolejny okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, do 3 miesięcy w przypadku złożenia wniosku od 1 września do 31 października, w pozostałych przypadkach do 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu).
  • Osoba kontaktowa Marta Mucha, Anita Rybczyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 31
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
  • Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

   a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.);

   b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

   c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

   d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

   e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

   f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

   g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

   h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

   – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

   i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

   j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

   k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

   2) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

   3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";

   4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

   5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

   6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

   7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

   Dokumentów, o których mowa powyżej, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy wnioskodawca, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko!
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu  albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

   Zgodnie z art. 112 zdanie drugie kodeksu cywilnego przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa nie z końcem ostatniego dnia, lecz z jego początkiem. Oznacza to, że np. osoba urodzona w dniu 15 września 1998 r. o godz. 12:00 osiągnie pełnoletność o północy z 14 na 15 września 2016 r., a nie w dniu 15 września 2016 r., o godz. 24:00. Zatem świadczenie wychowawcze na ww. dziecko przyznane zostanie do dnia 14 września 2016 r.
   Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
   W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

    Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

   3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

   4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   W przypadku gdy osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze, marnotrawi je  lub wydatkuje niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (np. opłaca żłobek, przedszkole).

   Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

   Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 30 września roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

   Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres od 1 października do 30 września roku następnego, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do 30 września roku następnego.

   W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

   W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>