NABÓR NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNĄ W WYDZIALE PLANOWANIA W URZĘDZIE GMINY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

NABÓR NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNĄ W WYDZIALE PLANOWANIA W URZĘDZIE GMINY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Planowania
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • StanowiskoStanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-04-18
  • Termin składania dokumentów2018-04-26
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. posiada wykształcenie średnie lub wyższe,
   5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatków.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   2. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA,
   3. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
   4. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
   5. dyspozycyjność,
   6. kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie ewidencji zasobu mienia gminnego (gruntów, budynków i budowli).
   2. Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości.
   3. Opracowanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art.240 k.c.
   4. Występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.
   5. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie w wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne.
   6. Tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.
   7. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów notarialnych.
   8. Przejmowanie gruntów od Skarbu Państwa.
   9. Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych lub fizycznych.
   10. Przygotowywanie projektów postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru wydanych postanowień.
   11. Wykonywanie czynności związanych z postępowaniem w zakresie podziałów, scalania, rozgraniczania i wywłaszczania nieruchomości oraz ich ewidencjonowanie – wydawanie decyzji.
   12. Ustalanie i naliczanie opłat adiacenckich po urządzeniu lub modernizacji drogi lub stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku wybudowania tych urządzeń z udziałem środków z budżetu gminy lub w związku z podziałem nieruchomości.
   13. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i lokalami gminnymi – nabywanie, sprzedaż, oddawanie w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę oraz podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
   14. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
   15. Komunalizacja mienia skarbu państwa.
   16. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
   17. Zlecanie biegłym sporządzenia szacunku nieruchomości.
   18. Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych oraz naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
   19. Prowadzenie rejestru gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność gminy (drogi) oraz ustalanie odszkodowań za w/w grunty.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku przy ulicy Słowackiego 12; Aleksandrów Kujawski,
   2. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
   3. budynek nie spełnia warunków wymogów do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak podjazdu, brak winy).
  • Lista wybranych kandydatówPani Joanna Dryżałowska zam. Ciechocinek.
  • Uzasadnienie wyboruSkan uzasadnienia: https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2018/04/Roztrzygnięcie-pomoc-administracyjna.pdf
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian