Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 10.01.2020 r. znak: PL.6220.17.24.2018.AE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegajacego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów i tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.01.2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów i tworzyw  sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 oraz 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski

      Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski,  ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie    w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim   i w sołectwie Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian