Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2018 r. znak Pl.6220.6.3.2018.AE złożeniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie zakupu instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o:

Złożeniu przez Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp.  Jawna K.E.C Śmieszny, M. Mroczkowska  reprezentowany przez  Pana Kazimierza Śmiesznego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakup instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie dziełek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1  w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski, Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. ( Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim       ul. Słowackiego 12, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian