Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.10.2019 r. znak: PL.6220.10.22.2019.DS o wniesionym odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.17.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia o:

Złożonym odwołaniu z dnia 18.10.2019 r. w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.17.2019.DS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek  na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”,
Organem administracji właściwym do rozpatrzenia powyższego odwołania w tej sprawie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku.

Z przedłożoną dokumentacją dotyczącą wydanej decyzji i odwołania, strony postępowania mogą zapoznać się  w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim   ul. Słowackiego 12, pokój nr 12.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian