Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak: PL.6220.15.5.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110kV” na terenie działek nr 73/1, 134/3, 134/2 i 102/1 w miejscowości Ośno

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia o:

Złożeniu przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. – Oddział w Toruniu działającą poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kujawskiego z ENERGA INVEST Sp. z o.o. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV”   na terenie działek nr 73/1, 134/3, 134/2 oraz 102/1 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski,
Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. ( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim       ul. Słowackiego 12, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian