Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2017 r. znak Pl.6733.26.10.2017.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi gminnej na terenie działki nr 682 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski, z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Usługi Drogowe Sergiusz Makowski została wydana w dniu 28.12.2017 r. decyzja nr 30/2017 znak: Pl.6733.26.9.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi gminnej na terenie działki nr 682 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania
Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian