Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.12.2019 r. znak: PL.6220.10.23.2019.DS o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalny, zbiorniki na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE
 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia o:

Wycofaniu przez firmę B&R Betonomieszarki S.C. reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Chojnickiego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem  na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną” na działce nr 74/10  w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrow Kujawski”.
Wydanej przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski decyzji umarzającej postępowanie z dnia 30.12.2019 r. znak: PL.6220.10.22.2019.DS dot. ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem  na ścieki socjalno bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną” na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrow Kujawski”.

Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, pokój nr 12.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian