Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.24.14.2017.AE z dnia 27.11.2017 r.o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: ,,rozbudowie stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017, poz. 1405) zawiadamia o:

1.Podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „rozbudowie stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski” wszczętego na wniosek Pana Marcina Śróbki  prezesa zarządu Generon Sp. z o.o. z/s ul. Focha 9, 86-300 Grudziądz, działającego poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. SNUG.PL
2.  Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/Kierownik Wydziału Planowania
Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian