Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.13.2016.AE z dnia 06.09.2016 r. Budowa studni głębinowej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr ewid.: 18 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 74 ust. 3
i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 06 września  2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr ewid.: 18 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie     w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i w sołectwie Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian