Obwieszczenie z dnia 09-12-2016r. znak sprawy Pl.6220.28.21.2015.AE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 09.12.2016r. postanowieniem znak Pl.6220.28.20.2016.AE została sprostowana oczywista omyłka pisarska w decyzji znak: Pl.6220.28.17.2015.AE z dnia 31.05.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie fermy drobiu obejmującej 8 budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 100 000 stanowisk dla kur (400 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 275/1, 280/1, 281 i 316 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian