Obwieszczenie z dnia 23.05.2018 r. znak Pl.6720.1.1.2018.MZ o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr III/23/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów Kujawski oraz o wszczęciu postępowania w ramach  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko. Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można składać do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w pokoju nr 12 w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą urzędu gminy na adres e-mail:sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej http://www.ekoportal.gov.pl.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian