Obwieszczenie znak WOO.4233.2.2016.KŚ z dnia 09-12-2016r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na. podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, a także. art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o .środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r:, poz. 353 ze zm.) oraz art. 41 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne0 Pz. T.T. ‚z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadom ia o wszczęciu .postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie Ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo. Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię do organów inspekcji sanitarnej o ustalenie zakresu raportu.

W związku z. powyższym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk.a w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 — 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piętro), w godzinach 8.00- 15.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie. internetowej www.bydgoszcz.rdos.gov.pl. – w biuletynie informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 49 ustawy 2: dania 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,. :zawiadomienie stron postępowania uwożą się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić, organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian