Ogłoszenie

W związku ze zmianą ustawy regulującej zasady wydawania i posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.  Opinie, uwagi i wnioski prosimy składać listownie, w biurze obsługi interesanta (parter urzędu gminy) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl. Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 30 maja 2018 roku.
9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Aleksandrów Kujawski musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski podjęta w 2002 roku określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie uwzględniała piwa i alkoholu do 4,5%. W 2002 roku uchwała ustaliła limit 80 punktów sprzedaży (30 punktów sprzedaży w gastronomii i 50 punktów
w sprzedaży detalicznej).

Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy będzie mogła wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych między godz. 22.00 a 6.00 jak również będzie mogła dokonać podziału zezwoleń na poszczególne sołectwa.
W najbliższym czasie rozpoczną się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami gminy. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Aktualnie analizowane rozwiązania zakładają: ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz bez wprowadzenia ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.

W Gminie Aleksandrów Kujawski aktualnie wydanych jest 101 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 87 zezwoleń dla sprzedaży detalicznej oraz 14 zezwoleń dla sprzedaży gastronomicznej.  Do limitu zezwoleń należy jeszcze doliczyć wydawane zezwolenia jednorazowe. W 2017 roku wydano ich 10. W sumie daje to liczbę 111 zezwoleń.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia w 2017 roku wyniosły 110.692,14 zł, w 2016 roku było to 106.944,08 zł. Środki te w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z 5.12.2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.2018.310)
  2. Ustawa z dnia 26 października 2018 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016.487 ze zm.)
  3. Uchwała Nr XXXVIII/248/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 roku Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian