Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • StanowiskoGłówny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-14
  • Termin składania dokumentów2017-09-25
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społcznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, pok. 1 lub za pomocą poczty w zaklejonej kopercie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
   2. biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
   3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
   4. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej,
   5. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
   6. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów: księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
   7. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
   8. doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
   9. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
   10. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
   11. dyspozycyjność,
   12. kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   2. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
   3. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
   4. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych( w zakresie księgowości) wydawanych przez Kierownika jednostki,
   7. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
   8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
   9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   10. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
   11. prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
   12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
   13. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
   14. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
   15. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
   16. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
   17. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
   18. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
   19. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
   20. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku przy ulicy Słowackiego 12; Aleksandrów Kujawski,
   2. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
   3. budynek nie spełnia warunków wymogów do korzystania przez osoby niepełnosprawne ( brak podjazdu, brak winy).

   Szczegóły naboru w skanie dokumentu - plik PDF: https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2017/09/Ogłoszenie-o-naborze-Księgowy-GOPS.pdf
  • Lista wybranych kandydatówKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim do zatrudnienia na stanowisko: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została wybrana Pani Jolanta Niesobska zam. Łówkowice.
  • Uzasadnienie wyboruW ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne. W wyniku drugiego etapu Pani Jolanta Niesobska spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu i wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie realizacji zadań na stanowisku głównego księgowego.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian