Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/GZOS
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Zespół Obsługi Szkół
  • Wydział:Gminny Zespół Obsługi Szkół
  • Miejsce pracyGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • StanowiskoPodinspektor w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-10-06
  • Termin składania dokumentów2017-10-16
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończyła studia wyższe magisterskie administracyjne i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w administracji samorządowej,
   • posiada wykształcenie średnie administracyjne i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji samorządowej,
   5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość ustawy samorządzie gminnym,
   2. znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty,
   3. znajomość przepisów ustawy Karta nauczyciela, KPA, prawo pracy,
   4. znajomość zasad finansowania zadań z oświaty,
   5. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
   6. biegła znajomość obsługi komputera Ms Word, Ms Exel
   7. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
   8. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
   9. dyspozycyjność,
   10. kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
   2. przygotowywanie decyzji dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
   3. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
   4. sporządzanie list wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych,
   5. przygotowywanie i sporządzenie sprawozdań z zakresu przyznanych dotacji,
   6. przygotowywanie i sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych,
   7. przyjmowanie i przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela,
   8. przygotowywanie i rozliczanie umów w zakresie dowozu dzieci do szkół ,
   9. archiwizacja dokumentacji zespołu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku przy ulicy Słowackiego 12; Aleksandrów Kujawski,
   2. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
   3. budynek nie spełnia warunków wymogów do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak podjazdu, brak windy).

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
   W miesiącu wrześniu 2017r. tj, miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim wynosi 20 %.
   Wymagane dokumenty.
   1. list motywacyjny,
   2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
   3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
   4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
   5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
   6. kserokopie świadectw pracy,
   7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
   8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
   10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
   12. opinie, referencje,
   13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
   14. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.
  • Lista wybranych kandydatówKierownik Gminnego Zespołu Szkół w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do zatrudnienia na stanowisko: Podinspektor w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim został wybrana Pani Jolanta Stolarska zam. Broniszewo
  • Uzasadnienie wyboruW ustalonym terminie wpłynęły 4 oferty, jedna oferta spełniała wymogi formalne. W wyniku drugiego etapu Pani Jolanta Stolarska spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu i wykazała się wysoką znajomością przepisów niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku podinspektora.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian