Protokół z dnia 20.02.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ROZWIĄZANIAMI

Protokół sporządzono w dniu 20 lutego 2018 r., w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim przez ref. ds. budownictwa Małgorzatę Zwolińską.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w dniu 20 lutego 2018 r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1) Pani Małgorzata Zwolińska– Pracownik Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Zagadnienia poruszane w dyskusji: zapoznanie zgromadzonych z przedmiotem sprawy, w tym toczącej się procedury w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

2) Pan Bogusław Gollus- Kierownik Wydziału Planowania uczestniczył w przeprowadzonej dyskusji publicznej.

3) Pani Maria Posadzy – projektant ww. projektu zmiany planu miejscowego – Pracownia Projektowa ,,SIGMA” .

Zagadnienia poruszane w dyskusji: przedstawienie głównych ustaleń zawartych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski, w tym  dotyczących przeznaczenia poszczególnych terenów oraz  rozwiązań komunikacyjnych.

4) Pani Maria Supeł i Pani Monika Supeł- osoby zainteresowane sporządzeniem zmiany m.p.z.p.

W trakcie dyskusji publicznej Pani Maria Supeł zadała pytanie, czy na terenie usług agroturystycznych można dopuścić funkcję mieszkaniową.

Pani Maria Posadzy udzieliła w tym zakresie szczegółowej odpowiedzi wskazując jednocześnie możliwe rozwiązania.

III. Ustalenia z dyskusji:

1) Pytania i poglądy wyrażone w trakcie dyskusji zostały wyjaśnione, ze wskazaniem możliwości składania uwag do projektu planu.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1)      dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski;

2)      do dokumentacji planistycznej;

3)      do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
(-) mgr Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian