Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 06.12.2017 r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZWIĄZANIAMI

Protokół sporządzono w dniu 06 grudnia 2017 r., w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim przez ref. ds. budownictwa Małgorzatę Zwolińską.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. 2017 poz. 1073) w dniu 06 grudnia 2017 r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

Na dyskusje publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski rozwiązaniami nikt z mieszkańców lub osób zainteresowanych nie stawił się.

III. Ustalenia z dyskusji:

1)Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski pozostają bez zmian.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1)    dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski;

2)    do dokumentacji planistycznej;

3)    do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Aleksandrów Kujawski, data 06.12. 2017 r.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
(-) mgr Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian