Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 8.12.2016 r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZWIĄZANIAMI

Protokół sporządzono w dniu 08 grudnia 2016 r., w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim przez ref. ds. budownictwa Małgorzatę Zwolińską.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 788 z poźn zm.) w dniu  8 grudnia 2016r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski rozwiązaniami.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

Na dyskusje publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski rozwiązaniami nikt
z mieszkańców lub osób zainteresowanych nie przyszedł.

III. Ustalenia z dyskusji:

1)    Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski pozostają bez zmian.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1)    dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski;

2)    do dokumentacji planistycznej;

3)    do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Aleksandrów Kujawski, data 08.12. 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian