Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2019 r. znak PL.6733.31.8.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/17, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 12:12 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 07.10.2019 r. znak; WOO.420.1.2018.ADS.30 o niemożności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie/ przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” 08:00 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ” Rozbudowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służeow-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” 07:49 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/59/2019 znak:WUOZ.DW.ZAR.5161.10.2019.KAK z dnia 02.10.2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko Pomorkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ar 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (l.dz. WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK)- pozwolenia nr 1/2019 na prowadzenie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych 07:37 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.35.6.2019.MZ z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zebranego materiał dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8, 17/9, 17/10, 11/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski 08:52 09-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.5.10.2019.MZ z dnia 07.10.2019 r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktury Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną n terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 08:40 09-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 października 2019 16:43 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 roku 16:16 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 16:15 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 roku 16:12 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 października 2019 r. 16:05 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 r. 13:53 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 104/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych. 14:47 07-10-2019 Artykuł Szczegóły
Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 14:38 07-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2019 r. znak: PL.622017.18.2018.AE w sprawie kolejnego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:27 07-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn-w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EEE napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski 11:09 07-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2019 r.znak: DOP.WOŚ.436.2.2019.MK. o niemożności zakończenia postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia: ” Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo 14:01 03-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.14.12.2019.MZ z dnia 01.10.2019 t. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4k V- w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62,2, 3251/1, 34,35/2, 33, 3214,10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 12:50 02-10-2019 Artykuł Szczegóły
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. 07:29 01-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak:PL.6730.64.8.2019.DS w spraweie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski 13:07 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 09:24 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu i Senatu 2019. 09:18 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13. 09:10 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 09:05 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 09:00 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komitetów Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 (OKW z Gminy Aleksandrów Kujawski) odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski (ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski) 08:39 26-09-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. 15:04 25-09-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 16/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. 15:00 25-09-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 15/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 14:54 25-09-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 13 września 2019 r. 14:46 25-09-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 129 130 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>