Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 70/200 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: „Budowa ulicy Liliowej w m. Rożno -Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski”. 10:40 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 10:30 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szklonym 2020/2021. 10:25 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. 10:17 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion. 10:02 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Ośnie 54 A na działce nr 173/1 stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:56 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania wysokości szkód powstałych wyniku ulewnych deszczy w okresie od 18 do 21 czerwca 2020 roku w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (dotyczy pomocy powyżej 6.000 zł). 09:50 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla pomieszczeń znajdujących się w budynkach należących do Gminy Aleksandrów Kujawski na czas oznaczony 10 lat. 09:49 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:41 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/6 o pow. 0,0508 ha położonej w obrębie Konradowo, stanowiącej drogę 09:22 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka 31/7 o pow. 0,1480 ha położonej w obrębie Zduny, stanowiącej drogę. 09:05 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 08:51 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ciechocinek. 08:42 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. 08:35 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. 08:34 06-08-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2020 r. znak PL.6733.14.19.2020.MZ w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dot. budowy ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:09 04-08-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.08.2020 r. znak PL.6733.15.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 KV oraz NN 0,4 KV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 10:19 04-08-2020 Artykuł Szczegóły
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 13:38 03-08-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 sierpnia 2020 roku 12:13 03-08-2020 Artykuł Szczegóły
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 10:54 03-08-2020 Artykuł Szczegóły
Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski 08:53 31-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.07.2020 r. znak: PL.6220.1.13.2020.DS o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie stacji paliw” na działkach nr 72/5 i 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. 10:53 28-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 lipca 2020 roku. 20:32 27-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.07.2020 r. znak PL.6733.6.49.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. 13:33 27-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.07.2020 r. znak PL.6733.15.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/4, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski 13:28 27-07-2020 Artykuł Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Macieja Maliszewskiego za 2019 rok. 09:50 27-07-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Stanisława Bonowicza za 2019 rok. 09:43 27-07-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Marka Mariana Wieczorek za 2019 rok. 09:38 27-07-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Rafała Preczak za 2019 rok. 09:34 27-07-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Aleksandrów Kujawski Pani Barbary Kuraczyk za 2019 rok. 09:25 27-07-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
« 1 2 3 153 154 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>