Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego znak GR.6733.3.2020 z dnia 01.06.2020 r. o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poległego na: przebudowie odwodnienia ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 6/1, 26 i 27 karta mapy 29, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski 15:27 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.06.2020 r. znak PL.6733.13.1.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 34/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. 15:11 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.05.2020 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu zażaleniowym na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 14:57 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2020 r. znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.2 o niezałatwienie sprawy w terminie dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. dla zamierzenia polegającego na: budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka realizowanego w wariancie Siarzewo 14:45 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.6.28.2020.MZ w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. 09:10 03-06-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.9.10.2020.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczno dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski 16:33 02-06-2020 Artykuł Szczegóły
Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski 11:24 02-06-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.8.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej śr/c PE dn 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 11:24 02-06-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.7.28.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 07:42 02-06-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2020 r. znak: PL.6730.11.6.2020.DS o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 14:57 01-06-2020 Artykuł Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski 13:16 29-05-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski 13:13 29-05-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 13:12 29-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwałą Nr XXI/160/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy 13:06 29-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu 12:46 29-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski 12:09 29-05-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 12:34 28-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 12:30 28-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” -Konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 09:52 28-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 13:43 27-05-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 39a/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 12:31 26-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych 12:23 26-05-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego 12:10 26-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Usługę cateringową-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski” 11:57 26-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm Aleksandrów Kujawski” 11:50 26-05-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” 11:42 26-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert”Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”. 11:04 26-05-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2020 r. 10:46 26-05-2020 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.10.6.2020.MZ z dnia 25.05.2020 r. w sprawie budowy dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na terenie działek nr 729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski 13:54 25-05-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 10:42 25-05-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 148 149 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>