SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025

logo

W dniu  3 października 2016r.  w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie  oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie odbyły się kolejne etapy konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025. W spotkaniach wzięło udział ok 25 mieszkańców Gminy. Na spotkania zaproszeni zostali w szczególności mieszkańcy sołectw Wołuszewo, Słońsk Dolny, Plebanka, Zduny i Służewo, ponieważ na tym obszarze zidentyfikowano obszar zdegradowany gminy, w którego skład wchodzą następujące miejscowości: Chrusty, Goszczewo, Opoczki, Ośno, Plebanka, Słomkowo, Słońsk Dolny, Służewo, Wołuszewo, Zduny. W powyższych miejscowościach skoncentrowana jest największa liczba problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych na terenie gminy. Po przeanalizowaniu wyników z przeprowadzonych analiz obecnej sytuacji w gminie, oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności wyodrębniono na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski obszar zdegradowany wybrany do rewitalizacji (są to miejscowości: Zduny, Służewo, Plebanka, Wołuszewo, Słońsk Dolny – miejscowości te łącznie zajmują 17,33% powierzchni gminy i obejmują 21,29% mieszkańców gminy – stan na 08.03.2016 r.)

Program Rewitalizacji Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025 jest opracowywany zgodnie z wytycznymi dla województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały zawarte w następujących dokumentach:

  1.  „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020″  z dnia 27 stycznia 2016 roku, oraz
  2. „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia  3 lipca 2015 roku.

Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy Aleksandrów Kujawski jako fundament działań na różnych jego etapach, tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym programem rewitalizacji.

W czasie trwania spotkań konsultacyjnych przekazano osobom zainteresowanym informacje, czym jest rewitalizacja oraz w jaki sposób wyznaczono dla gminy obszary zdegradowane, omówiono zasady programowania rewitalizacji. W ramach spotkań została omówiona także metodologia tworzenia Programu,  zasady wypełniania kwestionariuszy ankietowych oraz omówiono propozycje zadań do LPR dla Gminy Aleksandrów Kujawski dla danego sołectwa objętego LPR. Podczas spotkań mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się ze znaczeniem procesu rewitalizacji w rozwoju gminy, a także możliwościami i zasadami pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2014-2020.

 Informacje te zostały również opublikowane na stronach internetowych gminy Aleksandrów Kujawski.

W ramach II i III etapu konsultacji społecznych do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 18 wypełnionych kwestionariuszy.

W dniach od 3 do 24 października 2016 r. można było składać pisemnie wnioski i uwagi na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

W tym czasie każdy mógł zgłosić swoje pomysły do powyższego dokumentu.

W ramach II i III etapu konsultacji Zespół ds. opracowania LPR opracował raport z konsultacji, który jest do pobrania w załączniku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian