Strategia Rozwoju Gminy na lata 2018–2028

W okresie od 18 do 30 stycznia  2018 r. Wydział Rozwoju i Promocji Gminy Aleksandrów Kujawski przy współpracy z Małopolską Fundacją Energii i Środowiska z Krakowa, która opracowuje dokument prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028”.

Konsultacje były prowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze oraz  Zarządzenia Nr 68/2013 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 sierpnia 2013 r w sprawie wdrożenia procedury w zakresie konsultacji społecznych przeprowadzanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Z dokumentem można było zapoznać się pod udostępnionymi poniżej linkami lub w okresie konsultacji osobiście w siedzibie Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy Aleksandrów Kujawski Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pok. 4.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można było składać od 18 do 30 stycznia  2018 r., wykorzystując formularz zgłaszania uwag i wysyłając go:

pocztą elektroniczną na adres: strategia[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

lub

pocztą tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju i Promocji Gminy Aleksandrów Kujawski Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Diagnoza stanu istniejącego Gminy Aleksandrów Kujawski została zaktualizowana o aktualne dane statystyczne i faktograficzne. Cele i Priorytety Strategiczne Gminy zostały zdefiniowane w oparciu o przeprowadzone w dniu 18-01-2018 konsultacje, aktywny udział pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców oraz są spójne zarówno ze strategią wojewódzką jak i priorytetami i celami RPO województwa.

Dokument opracowany zgodnie z wymienionymi standardami stanowi obowiązkowy załącznik do wszystkich procesów aplikacyjnych Gminy o środki unijne. Winien być to dokument aktualny. Tymczasem pierwsza wersja Strategii Gminy została przygotowana  w 2008 roku. W czasie, który upłynął zdezaktualizowały się dane liczbowe, część zapisanych celów została zrealizowana, pojawiły się przed Gminą nowe wyzwania.

Konsultacje mają ważny cel – zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028. To kluczowy dokument, który wyznacza kierunki miejskiej polityki oraz pokazuje szanse i zagrożenia dla gminy w jego bliższej i dalszej przyszłości.

Pliki do pobrania:

– prezentacja – Warsztaty z przedstawicielami społeczności lokalnych Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028

sprawozdanie z realizacji „aktualnej” Strategii do roku 2017

– zdjęcia z przeprowadzonych w dniu 18-01-2018 roku konsultacji

DSC_0035 DSC_0024 DSC_0023 DSC_0015 DSC_0011 DSC_0010

——————————————————————————————————————————-

Gmina Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w przedmiotowym dokumencie.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie dotyczące opracowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028. Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Kucharska z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska z siedzibą w Krakowie

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczas zebrane materiały i informacje o Gminie dotyczące społeczeństwa, środowiska naturalnego, gospodarki, infrastruktury, zasobów lokalnych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie  w  dniu 18 stycznia 2018  roku o godzinie 14.00. W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o delegowanie w zastępstwie członków rad sołeckich, zarządów stowarzyszeń.

PROGRAM SPOTKANIA

  1. Prezentacja zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, porównanie danych ze poprzedniej strategii i sytuacja obecna
  2. Prezentacja wyników badania ankietowego
  3. Podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć w ramach strategii jeszcze obowiązującej – krótka prezentacja
  4. Dyskusja nad priorytetami rozwoju gminy na najbliższe lata.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie, a następnie zamieszczone w Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028.

Ostateczna wersja dokumentu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wobec powyższego zapraszamy wszystkie środowiska i grupy społeczne do aktywnego włączenia się do procesu kształtowania założeń rozwoju naszej Gminy na nadchodzące lata. Właściwe opracowanie kierunków inwestowania i rozwoju społeczności naszej Gminy jest warunkiem koniecznym możliwości wsparcia tych zamierzeń ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania finansowego.

W przypadku zgłoszenia uwag i chęci przedstawienia swoich opinii na temat Strategii, należy pobrać i wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: strategia[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.  lub przekazać na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700  Aleksandrów Kujawski w tytule wiadomości, bądź na kopercie dopisując „Konsultacje – Strategia”. Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu w jednej z powyższych form.

Ostatecznie uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2018r.

Prosimy pamiętać, iż zgodnie z zapisami projektów niektórych wytycznych programów unijnych, aby inwestycja otrzymała dofinansowanie zadanie winno być wpisane w dokumenty strategiczne np. plany, strategie, programy.

——————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo!

W związku z pracami Gminy Aleksandrów Kujawski nad dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018–2028” zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w proces tworzenia w/w dokumentu.

Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018–2028” przez najbliższe lata będzie jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy. Będzie nie tylko wyznaczała kierunki rozwoju i cele jakie chcemy osiągnąć, ale również będzie wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa.

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018–2028, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie > ankiety <. Zebrane opinie i sugestie będą pomocne w opracowaniu kierunków działań i wizji rozwoju Gminy w najbliższych latach. Dokument ten umożliwi także korzystanie ze środków Unii Europejskiej 2014-2020.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy: radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne do włączenia się w proces tworzenia strategii.

Ankietę należy wypełnić przy pomocy > aktywnego formularza ankiety <.
Ankieta będzie aktywna do wypełnienia do dnia 30.11.2017.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat naszej Gminy i wskazać propozycje zadań w najbliższych latach. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację przedsięwzięć w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Ankietę wypełniają wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl (tel. 54 282 20 59 wew. 26).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>