Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko)

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna RODO

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na okres 2019/2021!

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+), można składać od 1 lipca. Dotyczy to wniosków składanych drogą elektroniczną. Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Natomiast wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowaneod 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 UWAGA !

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 Więcej na temat świadczenia 500 +: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Nowy okres 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od 1 lipca 2019 r. lub 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

TERMINARZ WYPŁAT 2019/2021

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż wypłaty świadczeń wychowawczych w okresie 2019/2021 odbywać się będą w następujących terminach

Miesiąc Wypłaty Bank (odbiór osobisty z listy wypłat) Konto (przelew na numer konta podany we wniosku)
LIPIEC 2019 25.07.2019 25-26.07.2019
SIERPIEŃ 2019 26.08.2019 26-27.08.2019
WRZESIEŃ 2019 24.09.2019 24-25.09.2019
PAŹDZIERNIK 2019 24.10.2019 24-25.10.2019
LISTOPAD 2019 25.11.2019 25-26.11.2019
GRUDZIEŃ 2019 19.12.2019 19-20.12.2019
STYCZEŃ 2020 27.01.2020 24-27.01.2020
LUTY 2020 24.02.2020 21-24.02.2020
MARZEC 2020 24.03.2020 23-24.03.2020
KWIECIEŃ 2020 23.04.2020 21-22.04.2020
MAJ 2020 25.05.2020 21-22.05.2020
CZERWIEC 2020 24.06.2020 22-23.06.2020
LIPIEC 2020 27.07.2020 27-28.07.2020
SIERPIEŃ 2020 25.08.2020 21-24.08.2020
WRZESIEŃ 2020 25.09.2020 23-24.09.2020
PAŹDZIERNIK 2020 26.10.2020 26-27.10.2020
LISTOPAD 2020 25.11.2020 26-27.11.2020
GRUDZIEŃ 2020 17.12.2020 16-17.12.2020
STYCZEŃ 2021 25.01.2021 26-27.01.2021
LUTY 2021 23.02.2021 22-23.02.2021
MARZEC 2021 22.03.2021 23-24.03.2021
KWIECIEŃ 2021 26.04.2021 26-27.04.2021
MAJ 2021 25.05.2021 21-24.05.2021

Terminy przesłania przekazów pieniężnych na adres domowy jest taki sam jak odbioru świadczeń w banku.

W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEGO PRZESYŁANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU.

WYPŁATA W BANKU ODBYWA SIĘ W DNI WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU!

Wypłaty świadczeń odbywają się w niżej wymienionych oddziałach kujawskiego banku spółdzielczego:

KBS Aleksandrów Kujawski – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Białe Błota, Konradowo, Łazieniec, Nowa Wieś, Odolion, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Otłoczyn, Plebanka, Rudunki, Słomkowo, Stare Rożno, Stawki, Zgoda, Rożno-Parcele, Stara Wieś, Broniszewo, Chrusty, Goszczewo, Grabie, Opoczki, Opoki, Pinino, Poczałkowo, Poczałkowo-Kolonia, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Służewo, Służewo-Pole, Wilkostowo, Wólka, Zduny.

PK Ciechocinek – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Kuczek, Słońsk Dolny, Wołuszewo, Wygoda, Nowy Ciechocinek.

Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje w formie decyzji administracyjnej.

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia do 2 miesięcy w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy, w pozostałych przypadkach do 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych terminy te mogą ulec wydłużeniu).
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Katarzyna Rogowska, Paula Strzelecka, Agnieszka Smardzewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 31 i 36
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
   2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
   3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego opiekę naprzemienną;
   4) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
   5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
   6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu  albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

   Zgodnie z art. 112 zdanie drugie kodeksu cywilnego przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa nie z końcem ostatniego dnia, lecz z jego początkiem. Oznacza to, że np. osoba urodzona w dniu 15 września 1998 r. o godz. 12:00 osiągnie pełnoletność o północy z 14 na 15 września 2016 r., a nie w dniu 15 września 2016 r., o godz. 24:00. Zatem świadczenie wychowawcze na ww. dziecko przyznane zostanie do dnia 14 września 2016 r.
   Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie bez względu na dochód.
   W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

   3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

   4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   W przypadku gdy osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze, marnotrawi je  lub wydatkuje niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (np. opłaca żłobek, przedszkole).

   Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

   Prawo do świadczenia wychowawczego 2019/2021 ustalane jest na okres od dnia 1 lipca lub 1 października do dnia 31 maja 2019 roku. W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego

   Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

   Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu.  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.
   Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
   Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019, poz. 1197).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian