Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko)

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna RODO

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+) na okres 2021/2022, można składać od 1 lutego. Dotyczy to wniosków składanych drogą elektroniczną. Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Natomiast wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowaneod 1 kwietnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 czerwca tego roku;
 • od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku;
 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku;

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany (trwający już) okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego, z wyrównaniem jedynie od lipca, następuje do dnia 30 września;
 • od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego z wyrównaniem jedynie od sierpnia, następuje do dnia 31 października.

UWAGA !

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w czerwcu, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 Więcej na temat świadczenia 500 +: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Nowy okres 2021/2022, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

TERMINARZ WYPŁAT 2021

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż wypłaty świadczeń wychowawczych w 2021 roku odbywać się będą w następujących terminach

Miesiąc Wypłaty Bank (odbiór osobisty z listy wypłat) Konto (przelew na numer konta podany we wniosku)
LUTY 2021 23.02.2021 22-23.02.2021
MARZEC 2021 23.03.2021 23-24.03.2021
KWIECIEŃ 2021 26.04.2021 26-27.04.2021
MAJ 2021 24.05.2021 21-24.05.2021
CZERWIEC 2021 24.06.2021 24-25.06.2021
LIPIEC 2021 26.07.2021 26-27.07.2021
SIERPIEŃ 2021 24.08.2021 24-25.08.2021
WRZESIEŃ 2021 23.09.2021 23-24.09.2021
PAŹDZIERNIK 2021 22.10.2021 22-25.10.2021
LISTOPAD 2021 23.11.2021 23-24.11.2021
GRUDZIEŃ 2021 17.12.2021 17-20.12.2021

Terminy przesłania przekazów pieniężnych na adres domowy jest taki sam jak odbioru świadczeń w banku.

W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEGO PRZESYŁANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU.

WYPŁATA W BANKU ODBYWA SIĘ W DNI WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU!

Wypłaty świadczeń odbywają się w niżej wymienionych oddziałach kujawskiego banku spółdzielczego:

KBS Aleksandrów Kujawski – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Białe Błota, Konradowo, Łazieniec, Nowa Wieś, Odolion, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Otłoczyn, Plebanka, Rudunki, Słomkowo, Stare Rożno, Stawki, Zgoda, Rożno-Parcele, Stara Wieś, Broniszewo, Chrusty, Goszczewo, Grabie, Opoczki, Opoki, Pinino, Poczałkowo, Poczałkowo-Kolonia, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Służewo, Służewo-Pole, Wilkostowo, Wólka, Zduny.

PK Ciechocinek – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Kuczek, Słońsk Dolny, Wołuszewo, Wygoda, Nowy Ciechocinek.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia do 2 miesięcy w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy, w pozostałych przypadkach do 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych terminy te mogą ulec wydłużeniu).
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Katarzyna Rogowska, Agnieszka Smardzewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 31 i 36
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
   2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
   3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego opiekę naprzemienną;
   4) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
   5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
   6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu  albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

   Zgodnie z art. 112 zdanie drugie kodeksu cywilnego przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa nie z końcem ostatniego dnia, lecz z jego początkiem. Oznacza to, że np. osoba urodzona w dniu 15 września 1998 r. o godz. 12:00 osiągnie pełnoletność o północy z 14 na 15 września 2016 r., a nie w dniu 15 września 2016 r., o godz. 24:00. Zatem świadczenie wychowawcze na ww. dziecko przyznane zostanie do dnia 14 września 2016 r.
   Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie bez względu na dochód.
   W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

   Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

   3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

   4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   W przypadku gdy osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze, marnotrawi je  lub wydatkuje niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (np. opłaca żłobek, przedszkole).

   Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

   Prawo do świadczenia wychowawczego 2019/2021 ustalane jest na okres od dnia 1 lipca lub 1 października do dnia 31 maja 2019 roku. W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego

   Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

   Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu.  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.
   Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
   Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019, poz. 1197).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian