Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Oświata i kultura 50/20 08.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021″ Szczegóły
Oświata i kultura XXI/161/20 25.05.2020 Obowiązujący Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Oświata i kultura XXI/160/20 25.05.2020 Obowiązujący Uchwałą Nr XXI/160/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Szczegóły
Inne XXI/159/20 25.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/159/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Inne 48/20 28.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Inne 47/20 28.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Inne 43/2020 25.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” -Konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 Szczegóły
Inne 39a/20 30.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 39a/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Inne 45/20 25.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Inne 44/20 25.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Usługę cateringową-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Inne 41/20 14.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Oświata i kultura 36/20 27.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2020 r. Szczegóły
Gospodarka odpadami XX/158/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Gospodarka odpadami XX/157/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XX/156/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy XX/155/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XX/154/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Budżet i finanse gminy XX/153/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/153/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 Szczegóły
Budżet i finanse gminy XX/152/20 15.05.2020 Obowiązujący Uchwałą Nr XX/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Inne XIX/151/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwałą Nr XIX/151/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Inne XIX/150/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XIX/149/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/149/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawienia, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XIX/148/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/148/20 w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 450/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko XIX/147/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2020 r.” Szczegóły
Gospodarka odpadami XIX/146/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Budżet i finanse gminy XIX/145/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/145/20 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy XIX/144/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/144/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XIX/143/20 30.04.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/143/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Inne 35/20 24.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Inne 18B/20 14.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18B/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
« 1 2 3 42 43 »