Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Turystyka, sport i rekreacja 38/21 28.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 Szczegóły
Turystyka, sport i rekreacja 37_21 28.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r.otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 36_21 21.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
Inne XXXI_261_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/261/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania petycji na niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Inne XXXI_260_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/260/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania petycji na niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXXI_259_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/259/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXXI_258_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/258/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka ”- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXI_257_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/257/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym, 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXI_256_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/256/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla części nieruchomości o nr ewidencyjnym 284/1 w obrębie Przybranowo, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski, na czas oznaczony 8 lat. Szczegóły
Inne XXXI_254_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/254/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „ KZN-Toruński” sp. z o.o. Szczegóły
Inne XXXI_253_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/253/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. Szczegóły
Gospodarka odpadami XXXI_252_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/252/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia o realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXI_251_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/251/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXI_250_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/250/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXI_249_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/249/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne 35/21 21.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę Transportową świadczoną dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn:” Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 34/21 20.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Inne 27/21 25.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: na ” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 32_21 12.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz nadania jej regulaminu. Szczegóły
Rozwój gospodarczy XXX_248_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomkowo. Szczegóły
Organizacje pozarządowe XXX_247_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Szczegóły
Oświata i kultura XXX_246_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/246/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski za rok 2020. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXX_245_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/245/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXX_244_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/244/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko XXX_243_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/243/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 r.” Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXX_242_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/242/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXX_241_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/241/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXX_240_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/240/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Odolionie, gmina Aleksandrów Kujawski – usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXX_239_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/239/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXX_238_21 30.03.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/238/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
« 1 2 3 49 50 »