Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wydanie dowodu osobistego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski” Wydział Planowania Szczegóły
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Wydział Planowania Szczegóły
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zezwolenia na uprawę maku Wydział Planowania Szczegóły
Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Wydział Planowania Szczegóły
Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wydział Planowania Szczegóły
« 1 2 »