Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-11 12:12:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2019 r. znak PL.6733.31.8.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/17, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
2 2019-10-11 08:00:34 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 07.10.2019 r. znak; WOO.420.1.2018.ADS.30 o niemożności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie dla zamierzenia polegającego na: "Rozbudowie/ przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa" Szczegóły
3 2019-10-11 07:49:04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Rozbudowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służeow-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa" Szczegóły
4 2019-10-11 07:37:27 Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/59/2019 znak:WUOZ.DW.ZAR.5161.10.2019.KAK z dnia 02.10.2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko Pomorkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ar 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (l.dz. WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK)- pozwolenia nr 1/2019 na prowadzenie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych Szczegóły
5 2019-10-09 08:52:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.35.6.2019.MZ z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zebranego materiał dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8, 17/9, 17/10, 11/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
6 2019-10-09 08:40:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.5.10.2019.MZ z dnia 07.10.2019 r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktury Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną n terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks… Szczegóły
7 2019-10-08 16:41:48 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 października 2019 Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 10 października (czwartek) o godz. 11:00 w sali 105  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał. Rozpatrzenie sprawozdania… Szczegóły
8 2019-10-08 16:15:03 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2019 roku (wtorek) o godz. 9:30 w sali 105, odbędzie się posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów… Szczegóły
9 2019-10-08 16:12:17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2019 roku (wtorek) o godz. 8:30 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat… Szczegóły
10 2019-10-08 16:09:20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2019 roku (wtorek) o godz. 8:00 w sali 105, Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
11 2019-10-08 16:05:20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 października 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2019 roku (czwartek) o godz.10:00 w sali 105, odbędzie się posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia:… Szczegóły
12 2019-10-08 13:53:48 Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady… Szczegóły
13 2019-10-07 14:47:38 Zarządzenie nr 104/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych. Zarządzenie nr 104/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych. Szczegóły
14 2019-10-07 14:38:47 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Szczegóły
15 2019-10-07 14:27:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2019 r. znak: PL.622017.18.2018.AE w sprawie kolejnego uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zamierzenia polegającego na: "Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2 i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o… Szczegóły
16 2019-10-07 11:09:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn-w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EEE napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
17 2019-10-03 14:01:10 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2019 r.znak: DOP.WOŚ.436.2.2019.MK. o niemożności zakończenia postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia: " Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
18 2019-10-02 12:50:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.14.12.2019.MZ z dnia 01.10.2019 t. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4k V- w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62,2, 3251/1, 34,35/2, 33, 3214,10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
19 2019-09-26 13:07:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak:PL.6730.64.8.2019.DS w spraweie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,… Szczegóły
20 2019-09-26 09:46:15 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
21 2019-09-26 09:24:52 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października… Szczegóły
22 2019-09-26 09:18:54 Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu i Senatu 2019. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu i Senatu 2019. Linki do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej utworzonego w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP   https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/… Szczegóły
23 2019-09-26 09:10:35 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13. Szczegóły
24 2019-09-26 09:05:10 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły
25 2019-09-26 08:39:27 Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komitetów Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 (OKW z Gminy Aleksandrów Kujawski) odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski (ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski) Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komitetów Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 (OKW z Gminy Aleksandrów Kujawski) odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali 121 Urzędu… Szczegóły
26 2019-09-25 15:04:00 Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
27 2019-09-25 15:00:21 Protokół Nr 16/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. Protokół Nr 16/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
28 2019-09-25 14:54:53 Protokół Nr 15/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Protokół Nr 15/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
29 2019-09-25 14:46:25 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 13 września 2019 r. Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 13 września 2019 r. Szczegóły
30 2019-09-25 14:42:05 Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 128 129 130 »