Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna – przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla całego procesu inwestycyjnego inwestycji pn: „Termomodernizacja budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, która obejmuje następujący zakres rzeczowy robót: min.

 • Wymiana oświetlenia wewnętrznego/zewnętrznego na energooszczędne LED
 • Montaż paneli fotowoltaicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie,
 • Budynek Przedszkola w Otłoczynie,
 • Budynek Gminnej Biblioteki w Służewie.

Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, audyty energetyczne, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) dotycząca inwestycji jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,  87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 4

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 31-08-2017 r. do godz. 12:00 

 1. w siedzibie Gminy Aleksandrów Kujawski w formie pisemnej osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA – Pl.271.6.2016.MR” lub
 2. przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: monika[dot]rolirad[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl. lub
 3. przesłanie oferty faxem na nr 54 282 20 31

Zaleca się zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów użyteczności publicznej objętych zamówieniem.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień są:

 • Malwina Andrusiak – Kierownik wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 10 parter, tel. 542822059 wew. 32 mail: malwina[dot]andrusiak[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.
 • Monika Rolirad – inspektor ds. pozyskiwania funduszy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 4 parter, tel. 542822059 wew. 26 mail: monika[dot]rolirad[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.
 • Łukasz Korzeniewski – Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 11 parter, tel. 542822059 wew. 34 mail: lukasz[dot]korzeniewski[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 24.08.2017
  • Data składania ofert 31.08.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 01.09.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawki
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian