Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XLVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lipca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 8.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d)  podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 8. Informacje lub komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian