Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XXX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 7 kwietnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad sesji:

  5.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d)  podjęcie uchwały.

  5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

 6. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian