Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 8 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 08 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Słowackiego 12 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrow Kujawski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie oraz nadania jej statutu.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski”.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 208/23 położonej w miejscowości Rożno-Parcele.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

  13.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działek: 222/19, 223/2 oraz 223/15 położonych w miejscowości Rożno-Parcele.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne nabycie własności działki nr 56/10 położonej w miejscowości Zgoda.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 54/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazieniec stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian