Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 sierpień 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tym zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nauczycieli którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 30/18
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.10. Podjęcie uchwały uchylającej  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/17 położonej w miejscowości Zduny
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.11. Podjęcie uchwały uchylającej  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo, ul. Brzeska 46, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej. Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian