Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 września 2020 roku.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się w sposób zdalny w dniu 29 września 2020 roku o godz. 9.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjecie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata  2020-2030.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjecie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół ponadpodstawowych, wobec których gmina nie matakiego obowiązku.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 276/2 w obrębie ewidencyjnym Podgaj stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudunki.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji  Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
 13. Informacje lub komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian