Zawiadomienie – obwieszczenie znak RPI.6220.1.33.16 z dnia 5-12-2016r.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ❑ ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień, tut. organ w dniu 5 grudnia 2016 r. wydał decyzję, znak RPI.6220.1.32.16, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 12, w godz. pracy urzędu, tj. we wtorki od 8°° do 1600, w pozostałe dni tygodnia od 7°0 do 15°°. Zgodnie z art. 49 cyt. wyżej Kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian