Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.29.13.2023.AJ z dnia 24.10.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Zofii Bartczak w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 74/5, obręb 0017 Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawki.

Aleksandrów Kujawski, dnia 24.10.2023 r.

 

OŚ.6220.29.13.2023.AJ

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f i 3 g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą uouioś).

 

zawiadamia spadkobierców

zmarłej Pani Zofii Bartczak, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr ewidencyjnym 85/1 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski, ,

że w dniu 24.10.2023 r. została wydana decyzja znak: OŚ.6220.29.10.2023.AJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 36,0 m, o wydajności Q = 15,0m3/h, projektowanym w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 74/5, obręb 0017 Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawki, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji -nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”.

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, pokój nr 14. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Plebanka i Ośno Drugie, gm. Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

załączniki:

PDFOŚ.6220.29.13.2023.AJ-obwieszczenie.pdf (838,41KB)
PDFOŚ.6220.29.10.2023.AJ-decyzja.pdf (10,61MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego