Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Aleksandrów Kujawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2023 r. poz. 1440. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

https://bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/8/strona-glowna-bip.html

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-20

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji , gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wygląd strony

Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

 • rodzaj kontrastu,
 • rozmiar czcionki,
 • odstępy między znakami oraz wierszami.

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – kolejny element,
 • SHIFT + TAB – poprzedni element,
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki,
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej,
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony,
 • SHIFT + ALT + 1 – przejście do menu.

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Publikowane informacje zgromadzone są menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania,
 • zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść publikacji wyświetlana w formie uporządkowanej tabeli lub treści opisowej,
 • informacja o załącznikach dodanych do publikacji,
 • informacje w postaci metadanych przedstawiających daty i czas powstania publikacji oraz osoby odpowiedzialne za ten proces,
 • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona.

Pliki do pobrania umiejscowione są w treści strony. Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnego oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z bezpłatnych przeglądarek plików typu np.: doc, rtf, pdf, xls, zip.

Dodatkowe funkcje pozwalają na:

 • wydrukowanie treści podstrony,
 • wyświetlanie treści w sposób dostosowany dla wymagań osób niepełnosprawnych i niedowidzących,
 • wyszukiwanie treści według podanej frazy,
 • zmianę rozmiaru czcionki treści podstrony.

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk / symbol lupy, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik, który jest jednocześnie nagłówkiem docelowej podstrony.

Opis stałych pozycji menu w dolnej jego części:

 • bip.gov.pl – odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez MSWiA,
 • mapa strony – spis treści biuletynu,
 • statystyki – informacja o liczbie wyświetleń poszczególnych stron biuletynu,
 • redaktorzy – lista osób edytujących treść biuletynu,
 • instrukcja – instrukcja obsługi – jak korzystać z BIP,
 • rejestr zmian
 • deklaracja dostępności.

Zgodność ze standardami

– HTML 5,

– WCAG 2.1 (poziom AA) .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Więckowska, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 282 20 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski mieści się w dwóch lokalizacjach:

 1. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
 2. Chopina 6, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Do budynku od ul. Słowackiego 12 prowadzi jedno wejście, prowadzą do niego schody, wejście nie posiada podjazdu dla wózków.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się przy wejściu do urzędu na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku przy ul. Chopina 6 prowadzi jedno wejście. Pomieszczenia urzędu znajdują się na I piętrze, do których prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków ani windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dla interesantów przeznaczone jest jedno główne wejście z ulicy Chopina.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2023 r. poz. 1440

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego