Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Baza Ogranizacji

W prowadzonej przez Starostę Aleksandrowskiego Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Innych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej zarejestrowane są następujące stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Służewie

 • Zakres działalności:
  • Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, sportu, turystyki, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej  i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; promowanie i organizowanie wypoczynku dzieci młodzieży i dorosłych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; realizacja funkcji terapeutycznej, korekcyjnej  i rehabilitacyjnej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych; współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, z podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży; tworzenie warunków do osiągania sukcesów sportowych w celu wyrównywania szans rozwojowych   i edukacyjnych dzieci i młodzieży; eliminowanie przez sport barier statusowych, agresji i patologii wśród uczniów; wdrażanie nawyków zdrowego stylu żucia w oparciu o sport i rekreację; propagowanie otwartej postawy obywatelskiej wobec szeroko pojętej kultury fizycznej; zapewnienie uczestnikom zajęć bezpiecznego  i wszechstronnego rozwoju; współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu.
    
 • Skład Zarządu:
  • Łukasz Rataj – Prezes,
  • Zbigniew Jakubczak – Wiceprezes,
  • Mirosława Sawicka-Stolarska – Członek Zarządu,
  • Lidia Rataj – Sekretarz,
  • Hanna Sawicka-Danielewska – Członek Zarządu
    
 • Siedziba: ul. Toruńska 8, 87-710 Służewo
 • Obszar działania: Rzeczpospolita Polska
 • Nr w rejestrze: 16

2. Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach

 • Zakres działalności:
  • Celem działalności Klubu jest popularyzacja zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na młodzież we współpracy z funkcjonującymi na terenie Powiatu Aleksandrowskiego podmiotami realizującymi w/w zadania.
    
 • Skład Zarządu:
  • Janusz Rusocki – Prezes,
  • Grzegorz Czerwiński – Wiceprezes,
  • Tadeusz Kozłowski – Wiceprezes,
  • Krystian Linek – Członek Zarządu,
  • Michał Łuczyński – Członek Zarządu,
  • Piotr Krzyżanowski – Członek Zarządu,
  • Zbigniew Bednarski – Członek Zarząd.
    
 • Siedziba: ul. Szkolna 1A, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Obszar działania: Rzeczpospolita Polska
 • Nr w rejestrze: 29

3. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk Wołuszewo” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wołuszewie

 • Zakres działalności:
  • Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; integracje środowiska lokalnego do czynnego uprawiania sportu, szczególnie rozwijania umiejętności ruchowych w mini piłce siatkowej oraz unihokeju.
    
 • Skład Zarządu:
  • Jerzy Smykowski – Prezes,
  • Krzysztof Marulski – Sekretarz,
  • Dorota Grefkiewicz – Członek Zarządu,
  • Iwona Bonowicz – Członek Zarządu,
  • Jerzy Dąbrowski – Członek Zarządu.
    
 • Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa, Wołuszewo  79, 87-720 Ciechocinek
 • Obszar działania: Gmina Aleksandrów Kujawski
 • Nr w rejestrze: 32

4. Uczniowski Klub Sportowy „Wietnamskie Sztuki Walki”

 • Zakres działalności:
  • Organizacja i współzawodnictwo sportowe w Ju-Jitsu a także podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Ju-Jitsu; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i członków Klubu angażowanie wszystkich uczniów i członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; organizacja działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; propagowanie wiedzy związanej ze sztukami i sportami walki wraz z ich nauczaniem; rozwijanie działalności prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; upowszechnianie rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej; organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych na terenie Polski oraz poza jej granicami; rozwijanie działalności prowadzącej do doskonalenia postaw etycznych i moralnych osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Klub; rozwój i propagowanie rekreacji i turystyki kwalifikowanej; wsparcie osób niedostosowanych społecznie, osób w podeszłym wieku oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; postęp w integracji i aktywizacji społeczności lokalnej; rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego; rozwój działalności wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców za pomocą sportu i rekreacji; propagowanie medycyny wschodniej oraz nauczanie metod relaksacyjnych.
    
 • Skład Zarządu:
  • Marcin Świątkowski – Prezes,
  • Donald Smokowski – Wiceprezes,
  • Przemysław Spychalski – Skarbnik
    
 • Siedziba: ul. Brzeska 68, 87-710 Służewo
 • Obszar działania: Rzeczpospolita Polska, kraje Unii Europejskiej, pozostałe części świata
 • Nr w rejestrze: 44
   

Ponadto w prowadzonej przez Starostę Aleksandrowskiego ewidencji stowarzyszeń zwykłych zarejestrowane są następujące stowarzyszenia zwykłe, mające siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

1 Stowarzyszenie Ekologiczne „Silentium”

 • Zakres działalności:
  • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego gmin Województwa Kujawski-Pomorskiego oraz Pomorskiego
    
 • Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Karolina Domagała, ul. Okrężna 39, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Obszar działania: Rzeczpospolita Polska
 • Nr w rejestrze: 11

2. Stowarzyszenie Stawskie Forum Rozwoju

 • Zakres działalności:
  • Celem stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; promowanie gminy Stawki i jej mieszkańców; promowanie Kujaw i jego mieszkańców; czynny współudział w tworzeniu zasad polityki rozwoju regionalnego; wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego; integrowanie środowisk opiniotwórczych gminy Stawki i Kujaw; kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych środowiska lokalnego; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności; promowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
    
 • Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Katarzyna Biniak, ul. Okrężna 12, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Obszar działania: –
 • Nr w rejestrze: 6

3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Odolionu

 • Zakres działalności:
  • Cele stowarzyszenia: wspieranie rozwoju wsi Odolion i okolic  w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury; aktywizacja społeczeństwa lokalnego  w zakresie wszelkiego rodzaju działalności publicznej; wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zwiększenia i poprawy poziomu kultury społeczeństwa, jakości życia oraz bezpieczeństwa publicznego, a także wpływanie na odpowiednie kształtowanie zasad współżycia społecznego; udzielanie wszechstronnej pomocy działaczom z terenu Odolionu i okolicy; kształtowanie i rozwijanie samorządności.
    
 • Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie: Prezes Zarządu: Ireneusz Kamiński
 • Siedziba: ul. Okrężna 44, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Obszar działania: Rzeczpospolita Polska
 • Nr w rejestrze: 2
   

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane są następujące stowarzyszenia, mające siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski:

 •     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski nr KRS: 0000191670
 •     Stowarzyszenie Mieszkańców Sąsiadujących ze Składowiskiem Odpadów w Miejscowości Służewo-Pole Stowarzyszenie „EKO” – nr KRS: 0000078211
 •     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski „Stawki Młodym” – nr KRS: 0000219115
 •     Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Aleksandrów Kujawski nr KRS: 0000084573
 •     Ośrodek Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku – nr KRS: 0000119096
 •     Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Nieuczciwych Pracodawców nr KRS: 0000258770
 •     Toruńskie Stowarzyszenie Dogotarapii „Pieś” – nr KRS: 0000261972
 •     Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie nr KRS: 0000276944
 •     Towarzystwo Przyjaciół Niziny Ciechocińskiej – nr KRS: 0000278634
 •     Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego – nr KRS: 0000398835
 •     Stowarzyszenie Abstynenckie „Bezpieczna Przystań” – nr KRS: 0000421271
 •     Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” – nr KRS: 0000423998
 •     Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi” – nr KRS: 0000443396
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowąsie – nr KRS: 0000062433
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Opoczkach – nr KRS: 0000068225
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Słomkowie  – nr KRS: 0000068467
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Wołuszewie – nr KRS: 0000086261
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Odolionie – nr KRS: 0000354525
 •     Ochotnicza Straż Pożarna w Służewie – nr KRS: 0000392536

Szczegółowe informacje na temat w/w stowarzyszeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyszukiwarce podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
 

Fundacje zarejestrowane na terenie gminy:

 • Fundacja SERCE DLA DZIECKA
  • adres: Grabie 34, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • tel./fax: +48 54 282 12 70
  • e-mail: sercedladziecka@interia.eu
  • strona: www.fundacjasercedladziecka.pl
  • Prezes Fundacji: Siostra Iwona Kaczmarek
  • KRS: 0000219842 (status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego)

Fundacje działające na terenie gminy:

 • Fundacja im. Brata Alberta Organizacja Pożytku Publicznego WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „Karczemka”
  • adres: Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 95, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • tel./fax: +48 56 622 90 32, tel. +48 56 622 94 33
  • e-mail: wtzkarczemka@wp.pl
  • strona: www.karczemka.org.pl
  • Kierownik: Agnieszka Urbańska
  • KRS: 0000028246 (status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego