Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o rozstrzygnięcieu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dla działek nr 87/3 i 29/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo gm. Aleksandrów Kujawski.

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach ew. nr 87/3 i 29/3,w miejscowości Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawski, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00036904/3.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że  w dniu 31 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Broniszewo gm. Aleksandrów Kujawski, na działkach o nr ewidencyjnych 87/3 i 29/3 o łącznej o pow. 0,1863 ha, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW WL1A/00036904/3, stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 94 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) plus podatek VAT.

Wadium wpłacił jeden oferent. Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 95 350,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) plus należny podatek VAT (23%) – 21 930,50 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 50/100), co daje łączną kwotę 117 280,50 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 50/100).

W wyniku przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa wyłoniła jako nabywcę Kamila Jabłońskiego.

PDFMX-3060N_20231102_115120.pdf (299,33KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego