Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność gospodarcza

Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego
 • CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej
 • CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku
 • CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
 • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Zgłoszeniem albo zmiana zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Dokument tożsamości do wglądu. Dokumenty tożsamości to: dowód osobisty, paszport albo mDowód (dokument mObywatel).

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)
 • pobrać wniosek ze strony www.biznes.gov.pl z zakładki "Formularze i Instrukcje" lub wypełnić wniosek on-line www.biznes.gov.pl - wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości;
 • INFORMACJA i składanie wniosków – Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 7 (parter)

Więcej informacji na stronie BIZNES.GOV.PL

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony  z opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata 17 zł. Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa można zrobić przelewem na konto Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski  91 9537 0000 0010 5356 2000 0026   (KBS Aleksandrów Kujawski) w tytule przelewu należy wpisać "pełnomocnictwo".

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

WPROWADZANIE ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE ORAZ ZAMKNIĘCIE ODBYWA SIĘ NA ZASADACH TOŻSAMYCH Z INSTRUKCJĄ OPISANĄ POWYŻEJ.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.biznes.gov.pl

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego