Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.11.2023.AJ z dnia 16.11.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie

 Aleksandrów Kujawski, dnia 16.11.2023 r.

OŚ.6220.24.11.2023.AJ

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 74 ust. 3f i 3 g ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

 zawiadamia spadkobierców

zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr ewidencyjnym 148/2 obręb Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski, o następujących czynnościach:

  1. w dniu 15.06.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.06.2023 r. uzupełniony w dniu 30.06.2023 r.), został złożony wniosek przez Firmę Piaskownia Karol Stolarski reprezentowanej przez Pana Karola Stolarskiego o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na: Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I”, zlokalizowanego na części działki nr 20/1 oraz części działki 20/3 obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie”.
  2. uległa zmianie nazwa przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem inwestora z dnia 12.10.2023 r na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3) obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie”

Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko - kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy uouioś w szczególności za względu na:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji i występowania innych uciążliwości,

-  usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

a także po zapoznaniu ze stanowiskami organów wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy uouioś, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: OŚ.6220.24.9.2023.AJ z dnia 16.11.2023 r. stwierdził  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Z treścią niniejszego postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 14, w godz. pracy Urzędu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

załącznik:

PDFOŚ.6220.24.11.2023.AJ-obwieszczenie.pdf (582,88KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego