Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  • Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju numer 7
  • Za pośrednictwem poczty- można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz wniosku wraz z załącznikami listem na adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej, ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Elektroniczne za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z wymaganymi załącznikami.

  • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego 12, parter pokój numer 7.

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

  • 43,75zł  - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 43,75zł  -  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
  • 175zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

KBS Aleksandrów Kujawski

91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

 

 

Termin i sposób załatwienia

            Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz załącznikami, możesz dostarczyć osobiście do  Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej.    

            W sprawie uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku, wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz ustalenia sposobu odbioru zezwolenia skontaktujemy się z Tobą listownie, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wniosek należy złożyć minimum 7 dni przed planowaną imprezą.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

 

Załączniki:

DOCXWniosek o jednorazowe zezwolenie (18,09KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego