Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.17.2023.AJ z dnia 05.12.2023 r. zawiadamiające spadkobierców zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej, mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr 148/2 obręb Grabie

 Aleksandrów Kujawski, dnia 05.12.2023

OŚ.6220.24.17.2023.AJ

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f i 3 g oraz art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą uouioś)

 

zawiadamia

 

spadkobierców  zmarłej Pani Leonardy Czarneckiej mających prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr ewidencyjnym 148/2 obręb Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski,

 

iż, na podstawie art. 133 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski pismem znak: OŚ.6220.24.14.2023.AJ z dnia 05.12.2023 r. przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku akta sprawy znak, OŚ.6220.24.2023.AJ, po złożonym zażaleniu Pana Karola Stolarskiego z firmy Piaskownia Karol Stolarski od postanowienia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.24.9.2023.AJ z dnia 16 listopada 2023 r. dotyczącego  nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kopaliny z planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działki ewid. nr 20/3) oraz przerób kopaliny pochodzącej z istniejącej oraz planowanej części złoża kruszywa naturalnego „GRABIE I” (część działek ewid. nr 20/1 oraz 20/3) obręb Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

 

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, pokój nr 14. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl lub wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załącznik: PDFOŚ.6220.24.17.2023.AJ obwieszczenie -spadkobiercy.pdf (485,89KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego